اخبار عمومی

 

 

 

 

 

300704
تاریخ انتشار: 1399/03/20 00:11
یاداشت│بهمن جشانی پور
حمله به عین الاسد به دنیا آموخت که ایران اسلامی بر سر امنیت و استقلال و توان دفاعی خود با هیچ کس مماشات نمی کند و اینجا بود که دنیا بر طلوع ابرقدرتی نوظهور و افول ابرقدرتی پوشالی صحه گذاشت.

پایگاه خبری عصرجهان؛بهمن جشانی پور🖋️

 «بخش اول»

ایران زمین، با تاریخی به درازنای تمام تمدنهای کهن، درروزگاری(ازعصرقاجارتاپایان عصرپهلوی)به دلیل خودتحقیری وضعف حاکمیت دولتمردانش، بقاء حیات سیاسی واقتصادی خودرادرتکیه به استعماروپذیرش فرهنگ استعماری می دید.عصری که ازادوارتاریک وتاسف بارتاریخ سرزمین ایران می باشد.انقلاب سال ۱۳۵۷در اعتراض به خودباختگی مزمن،فاصله ی طبقاتی ونارضایتی مدنی به وقوع پیوست.اکنون۴۲ سال ازعمرانقلاب اسلامی می گذرد و

این روزها جهان متاثرازرفتارملتی است که به نحوی بی سابقه هیمنه ی ابر قدرتهارابه چالش کشیدودرهم شکست.ایران اسلامی ۴۲سال پیش راه خودراازاتکاءبه قدرتهای شرق وغرب جدانمودوبه امیدتکیه برتوان فرزندان خودبرای ساختن ایرانی آزادوآبادمسیری متفاوت ترازگذشته  آغاز نمود.ایران اسلامی الگووقدرت نوظهوری بودکه رهبران ومشاوران وخواص زبده ی سیاسی جهان رابه چالش وچاره جویی واداشت.آنان دریافتند؛ارائه ی الگوی مستقلی به سبک جمهوری اسلامی ایران منشأتحولات بسیارسرنوشت سازی درعرصه ی جهان وبویژه مدلی تحول ساز برای نهضت های آزادیبخش درجهان وبویژه خاورمیانه ی نا آرام خواهد شد.این مهم زمانی برای قدرتهای استکباری غیرقابل تحمل بودکه امام خمینی   بنیانگذارجمهوری  اسلامی درپیامی بسیارچالش برانگیز فرمودند:«مامی خواهیم انقلاب خودرابه جهان صادر نماییم.»

بیان تاریخی وایده ی دشمن هراس امام(ره) علاوه براینکه زنگ خطری برای اهداف استعماری قدرتهای شرق وغرب بود، نویدبخش رهایی ملتهایی بود که سالها تحت سلطه ی حکومتهای موروثی و پادشاهی منطقه بودند.احساس خطرصدورانقلاب ابرقدرتهای شرق وغرب رابرآن داشت تابرای حفظ «گاوهای شیر ده» خود باهرلطایف الحیلی مانع تسری صدور انقلاب شده وبرای حفظ استیلای خود برمنابع معدنی بویژه نفت خاورمیانه دربرابرانقلاب اسلامی،هرهزینه ای رابرای ممانعت ازصدورانقلاب بپردازند.اعزام ناوگان جنگی به طبس باهدف حمله ی برق آسا به مراکز حیاتی حکومت نوپای اسلامی درایران،

تحمیل یک جنگ هشت ساله،بامحوریت دیکتاتورمورد حمایت شرق وغرب یعنی صدام.طراحی تحریم های اقتصادی فلج کننده،دفاع تمام قد ازمخالفین ومنافقین،حمایت ازتجزیه طلبان قومی،نژادی وزبانی،ترورهای کورشخصیت های انقلابی وطراحی پایگاههای نظامی درنزدیکی مرزهای استراتژیک وژئوپلتیک کشوروترویج یأس وناامیدی بوسیله ی جیره خواران داخلی وارائه ی طرح ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ودورنگهداشتن کشور ازعلوم روز،مهمترین برنامه های قدرتهای جهانی برای ممانعت ازصدور انقلاب وپیروزی نظام اسلامی درایران بود.

امام ازهمان آغاز مخالفت عمیق خودرابارژیم غاصب صهیونیستی علنی کرد وازگروههای جهادی که علیه اسرائیل وبرای احقاق حق مردم فلسطین ولبنان مبارزه می کردندحمایت نمودودرپیامی که برای ابرقدرتها سنگین وقابل پذیرش نبودفرمود: « اسرائیل باید ازصفحه ی روزگارمحوشود»، سنگ بنای سیاست خارجی ملت راعلیه هرنوع ظلم وتجاوزگری بنا نمود.

آنچه باعث شد امام خمینی (ره) وشخصیتهای نظام برنقشه های براندازانه وفلج کننده ی استکبارفائق آیند،علاوه برهمراهی ملت وکارگزاران دلسوز، فداکاری جوانان ازجان گذشته ومخلصی بودکه فرامین رهبری خود رابرلوح دل وجان ثبت می کردند تاامام درمیادین حساس  وسرنوشت ساز به آنان اعتماد نماید ومأموریتها ومسئولیتهای خطیر وحساسی رابه آنان واگذار نماید.

نقطه ی عطف مدیریت درست ،راهبردی،جهادی وانقلابی کشورتأسیس نهادمردمی وانقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ابتکار حضرت امام بود.این نهاد انقلابی ومردمی که تشکیل بسیج مستضعفین ازثمرات پرباروتحول ساز آن می باشد،ازبدوتاسیس بارهای سنگین نظام بویژه بارسنگین دفاع مقدس بااولویت خودکفایی همه جانبه ی تسلیحاتی،سازندگیونظامی رابردوش کشید وگرچه دراین راه بزرگترین سرمایه انسانی خودرادرآغوش شهادت جاداداما نقش بی بدیلی درعرصه ی موفقیت نظامی ازخود بجا گذاشت.البته نبایدنقش ارتش انقلابی رادراین راستا به فراموشی سپرد.

نقطه ی قابل تامل اینجاست که باوجود حرکت پیروزمندانه ی قطار انقلاب ودرصحنه بودن ملتِ مبارزومجاهدت فرزندان رشید انقلاب وخون دل خوردن وخون دادن مردم،  بعضی ازخواص انقلاب به دلیل عدم همراهی با آرمانهاواهداف انقلاب یکی پس ازدیگری ازقطارانقلاب پیاده شده واعجاز رهبری صحیح امام(ره) و رشادت وفداکاری فرزندان ملت رابرنمی تابیدند.فرجام پیاده شدگان ازقطارانقلاب چیزی جزسقوط دردامن همان استکبارجهانی نبود.درجنگ تحمیلی به واسطه ی روحیه ی فداکارانه ی فرزندان ایثارگر وشهید ملت برخلاف جنگهای ایران قبل ازانقلاب حتی یک وجب ازخاک ایران به یغما نرفت وایران عزیز عزتمندانه ازاین مرحله حساس وسرنوشت ساز عبور کرد.

پس ازرحلت امام خمینی (ره) در۱۴خرداد۱۳۶۸وادای دین ملت به ایشان درتشییع تاریخی،باموافقت وکلای ملت درخبرگان رهبری ادامه ی زعامت وولایت به شاگرد مکتب ایشان حضرت آیة الله خامنه ای رسید.ادامه ی زعامت وسکانداری انقلاب پس ازحضرت امام(ره)کاری به غایت طاقت فرسا و حساس، اما به واسطه ی چکش کاری شخصیتهای نظامی و سیاسی دردوران دفاع مقدس نویدبخس تحولاتی عظیم و شگرف بود. اکثرنخبگان، پیشقراولان، دلسوزان و یاران همدل و همراه نظیر شهید بهشتی، شهیدرجایی، شهیدباهنر، شهید مفتح، شهید مطهری، شهید چمران و سایرشهدای دفاع مقدس که هرکدام می توانست فرشته ی نجاتی برای صیانت ازانقلاب،نظام وآرمانهای ملت باشد،وهرکدام درکنارامام(ره)قسمتی ازبارسنگین انقلاب ونظام رابردوش می کشیدند، حالا نبودند و رهبرفرزانه و باتجربه ی انقلاب باید باهمراهی تنی چند ازبازماندگان انقلاب وجاماندگان قافله ی شهداکه حالا درمکتب والا ومقتدر سپاه پاسداران شیران روز وزاهدان شب بودند بارامانت الهی رابه سرمنزل مقصود می رساندند.

وصیت سیاسی الهی امام تقریبا مسیرراعلامتگذاری و حجت رابربازماندگان  انقلاب وشهداتمام کرده بود.

سردارانی چون حسن تهرانی مقدم، قاسمسلیمانی، امیرعلی حاجی زاده، سلامی، جعفری، باقری، رضایی، صفوی، ذوالقدر، فضلی، یکتا، کاظمی، قالیباف، دهقان، صیاد شیرازی، شوشتری، همدانی. حالا باید مأموریت ناتمام همسنگران خود ازجمله باکری، همت، بقایی، جهان آرا، کلاهدوز، بروجردی،خرازی، باقری، متوسلیان، بابایی، چمران و فکوری را به فرجام می رساندند.   دشمن همچنان درمسیر عناد ولجاجت وضربه زدن به اصل نظام وناامیدی مردم وشکارسست عنصران وپیاده کردن آنها ازقطار انقلاب است.

یارگیری دشمن درسال ۷۷به اوج خود رسید وغائله ی کوی دانشگاه آزمونی بود تابعضی از فریفتگان داخلی همچنان به امید دشمن علیه مصالح انقلاب وملت نیتهای شوم خود رآآشکارنموده ونتوانندباقطارقدرتمندانقلاب ادامه ی مسیردهند.اوج رویارویی خواص درسال۸۸اتفاق افتادوعده ای به دلیل نداشتن تقوای سیاسی وعدم ایمان به رأی ونظر وعقیده ی ملت، مهرتأییدملت پای مردمسالاری دینی رامورد هجمه قراردادند وبااسم رمز «تقلب» به نظر وعقیده ی مردم وشورحضورملت پای صندوقهای رأی توهین نمودند وبه آسیاب دشمن آب ریختندودشمن زخم خورده ازاراده ی ملت راجسور وگستاخ نموده وبرای همیشه خودراازصف ملت جداوازچشم ملت انداختندوبه حیات سیاسی خودچوب حراج زده وپایان دادند.

بخش دوم

ملت همچنان در صحنه واراده ها همچنان پولادین و رهبری همچنان چراغ راه مسیر سخت وطولانی انقلاب ونظام است.بصیرت ملت همواره درصحنه هایی که احتمال سوء استفاده ی دشمن می رفت همیشه چاره ساز بود.

کیاست و رهبری بی نظیررهبرانقلاب هرکدام از جاماندگان قافله ی شهدا را مامور مسئولیتی خطیرنمود.مأموریتی که شاید بازگشتی در آن نباشد اما موفقیت های بی نظیربرای تمام مظلومان جهان به همراه دارد.مأموریتی که فرجام آن شهادت یعنی رسیدن به وصال همسنگران دیروز است.

حسن تهرانی مقدم مأمور خودکفایی درحوزه ی نظامی شد.قاسم سلیمانی مأمورتشکیل سپاه قدس ومحورمقاومت شد.مأموریت مطالعه هوا و فضا و سهم خواهی ملت از هوا و فضا به امیرعلی حاجی زاده رسید. مأموریت رسیدگی به مردم مظلوم شرق کشور و نجات آنها از یوغ امثال ریگی به شوشتری واگذارشد و فرماندهی و آموزش نیروهای داوطلب و مردمی مقاومت به همدانی رسید و همه ی آنها مصداق آیه ی«فَمِنهُم مَن قَضی ٰنَحبَه وَمِنهُم مَن یَنتَظِر»شدند.

با آغاز بیداری اسلامی و بهارعربی بر دشمن ثابت شد که مرزهای مبارزه انقلاب اسلامی بیش از تصور و پیش بینی های آنان گسترده شده است و حالا آنان باید تقریبا بیخ گوش خود مانع صدور انقلاب اسلامی ایران شوند.آنان برای مقابله باآنچه خودشان«توسعه طلبی جمهوری اسلامی»می نامیدند،از طرح موسوم به «داعش»رونمایی کردند تابه قول خودشان نیروهای نیابتی ایران رادرمنطقه وجهان مهارنمایند.داعش که مولود ناخلف حاصل ازرابطه ی شوم آمریکای جهانخواربا دولتهای مغرورازدلارهای نفتی بودباحمایتهای مالی ولجستیکی دولتهای منطقه موسوم به «گاوهای شیرده آمریکا»باهدف نابودی دولتهای هم پیمان محورمقاومت تشکیل شده بود.

نسل های نوی انقلاب یکی پس ازدیگری ازراه می رسیدوبایاد آوری وبازخوانی تاریخ معاصرملت خود،برادامه ی راه انقلاب وشهدا،فرامین رهبری خودراآویزه ی گوش می نمودند.ازجمله شاهکارهایی که نسل های نوی ملت برای ادای دین به نظام وانقلاب انجام دادند ؛به فرصت تبدیل نمودن تحریمهای ظالمانه ی قدرتهای ستمگرواعتلای جایگاه علمی ایران اسلامی ودستیابی به فناوری انرژی هسته ای وغنی سازی اورانیوم،دستیابی به ناممکن های فناوری نانودسترسی به فناوری پرتاب موشک، فتح فضا وپرتاب ماهواره ودستیابی به فناوری داروهای کمیاب ومهمترازهمه جانفشانی وفداکاری درعرصه های میدانی جبهه های مقاومت ودفاع ازهم پیمانان ایران اسلامی ومبارزه باداعش   ودفاع ازمردم مظلوم ومقاوم لبنان،فلسطین،سوریه،عراق،یمن و...‌بود.دراین راه بسیارخطیر وسخت بهترین فرزندان انقلاب ونسل های دهه ی ۶۰و۷۰همانند دلاورمردان قبل ازخود بهترین صحنه های ایثاروشجاعت راازخودبه نمایش گذاشتندواحمدی روشنها ورضایی ها وشهریاریها وعلی محمدیها وحججی ها وصدرزاده ها پاشاپورها وفتحیها جان خود رافدای عزت واقتدارملت ونظام یادفاع ازکیان  وعزت وشرف کشور وجبهه ی  مقاومت نمودند.

ملت به افتخارفرزندان حماسه ساز ورهبری فرزانه ی خود همچنان صحنه های بدیعی ازشور وحضورخلق می کنند.فرماندهان وجاماندگان دفاع مقدس یکی پس ازدیگری برسرمیثاق خود باشهدا به شهادت می رسند.

داعش درعراق،سوریه ولبنان می تازد،قتل وعام می کند،شهرهاراویران ونمادها راتخریب می کندوباسرعتی بی نظیربه مرزهای جمهوری اسلامی نزدیک می شود.

دولتهای وحشت زده از هجوم داعش ازایران درخواست کمک می کنند.رهبرمعظم انقلاب به مصداق حدیث«هرکس شب رابه صبح رساندوبه امورمسلمین توجه نکند،مسلمان نیست»،قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رامأموراصلاح اوضاع می کند.سیطره ی نفوذ داعش آنقدرسریع ودلهره آوربودکه اولین ضربه ی خودبه ملت ایران راوارد می کند ومردم بی گناه رادر ورودی های مجلس وحرم حضرت امام(ره)به خاک وخون می کشد.سپاه پاسداران درپاسخ به این اقدام سبعانه درعملیاتی برون مرزی مهمترین تجمعات داعش راباموشکهای کاملاایرانی که حاصل تلاش دانشمندان،نخبگان و پولادمردان شهید بویژه حسن تهرانی مقدم می باشند،ازفاصله ای معنادارموشکباران می نمایدتابه دنیا دوپیام اساسی مخابره نماید:۱.داعش بسیارحقیرترازآن است که بتواند درمقابل محورمقاومت عرض اندام نماید۲.دنیا بداندملت ایران باجنگ افزارهای نوین حاصل ازدستاوردهای فرزندان خود به هراقدام خصمانه درهرنقطه ازدنیا پاسخی پشیمان کننده خواهدداد.قاسم سلیمانی به همت مردان پولادین وآبدیده اش که جان برکفانی ازمحورمقاومتند پس ازنبردهای طاقت فرسا دست داعش راازسرزمینهای محورمقاومت قطع وپس ازدرنگی کوتاه پایان داعش رااعلام می کند وباز دنیا رادرشوک وبهتی عظیم فرومی برد.

آمریکای جهانخوارپس ازشکست داعش وعصبانیت ازعملیات موشکی دقیق سپاه چون آبرووحیثیت خودرادررویارویی باجبهه ی مقاومت بربادرفته می بیند

بادستپاچگی درعملیاتی بسیاررذیلانه سردارسلیمانی رابه همراه ابومهدی مهندس درفرودگاه بغدادبه شهادت می رساندتاعمق کینه ودشمنی خودرانسبت به محورمقاومت اسلامی نشان دهد.

پس ازشهادت حاج قاسم واستقبال بی نظیرملت از تشییع تاریخی او،فریاد انتقام ازهرکوی وبرزن بلند می شود.

ملت باید تصمیم قاطعی بگیرد.

سپاه پاسداران در پاسخ به ندای انتقام خواهی ملت،این باردرعملیاتی متهورانه وبازهم برون مرزی وبه انتقام خون شهیدقاسم سلیمانی با۱۷موشک کاملا ایرانی پایگاه استراتژیک عین الاسدراموشکباران می کندتابرای همیشه ابهت وعظمت پوشالی آمریکاراتخطئه کندوباردیگردنیارا دربهت وحیرتی مثال زدنی فرو می برد.

حمله به عین الاسدبه دنیا  آموخت که ایران اسلامی برسرامنیت واستقلال وتوان دفاعی خودباهیچ کس مماشات نمی کندواینجا بود که دنیا برطلوع ابرقدرتی نوظهوروافول ابرقدرتی پوشالی صحه گذاشت.

رهبران وسردمداران آمریکاکه درشوک پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران،سردرگم شدندونمی توانندتصمیم قاطعی بگیرند،صلاح رابرآن می بینندکه هیچ گونه پاسخی ندهند؛چون به درستی دریافتند دوران بزن ودر روتمام شدواگرباردیگرحماقتی ازآنان سربزندجواب آن رابه تمام وکمال دریافت خواهند کرد‌.حالااین ایران قدرتمند است که ابتکارعمل رادردست می گیرد.وبایدتصمیم های قاطعی بگیرد.

آمریکای جهانخوارهمچنان برطبل تحریم های فلج کننده می کوبد.ویکی پس ازدیگری هرفرد یاشرکتی که گمان می رودبادورزدن تحریمها به اقتصادایران کمک می کندبه فهرست تحریمهامی افزاید.

ایران اما درمواجهه باتحریم هابه ریسکی بی نظیردست می زندودراقدامی دلیرانه ۵ابرنفتکش خودراکه حامل بنزین ومشتقات نفتی بودندبه ونزوئلاهم پیمان خودکه بیخ گوش آمریکاست وحالا دراثرمحاصره ی اقتصادی آمریکادرتنگنا است،اعزام می کند.این بارهم تهدیدها آغاز می شودوایران اسلامی به پاسخ متقابل تهدید می کند.اما شیطان بزرگ انگارکمی سرعقل آمده وکوچکترین ممانعتی نمی کند.کشتی هادرکمال سلامت به مقصدمی رسندودنیا صدای خرد شدن استخوانهای یک ابرقدرت پوشالی را می شنودوبه ظهورابرقدرتی واقعی سلامی گرم می کند.حالا آن همه خون دادن وخون دل خوردن نتیجه می دهدو  وایرانی به ایرانی بودن خودافتخارمیکند وروسیاهی علاوه برزغال برای آنانی می ماندکه هرگزقدرت جمهوری اسلامی ایران راباورنکردند. اکنون به برکت خونهای ریخته شده ورهبری های بی نظیر امام(ره)ومقام معظم رهبری وصبرملت ایران وجانفشانی فرزندان ملت ایران بربام قله های رفیع عزت وآزادگی الگویی است برای هرملتی که می خواهدباتکیه برتوان خود پایدارواستواربماند.

برچسب ها:
بهمن جشانی پور ؛


کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*