1403/03/04 12:06


310136
تاریخ انتشار: 1403/01/03 23:42
.

کوه نیر لوداب از رشته‌کوه های زاگرس جنوبی در استان کهگلیویه و بویراحمد است

 بخش لوداب به مرکزیت شهر گراب سفلی با ترکیب دهستان‌های لوداب و چین از توابع شهرستان بویراحمد است
Copy Right 2013 Artmis.ORG