اخبار عمومی
اعلام وصول 2
30855
تاریخ انتشار: 1395/03/18 19:40
مگر امام راحلمان سفارش مؤکد به نقدمسئولین نکرده است.پس چراعده ای ازحامیان عدل هاشمی پور تاب وتحمل شنیدن نقد بر مواضع ایشان راندارد وگوششان بدهکاراین نقدهای کارشناسانه نیست؟

عصرجهان/طبیب زاده سوق
((انتقاد باید بشود! تا انتقاد نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه. عیب هم در همه جا هست؛سرتاپای انسان عیب است وباید این عیبها را گفت و انتقادها را کرد؛برای اینکه اصلاح بشود جامعه. صحیفه امام خمینی(ره)جلد۱۴.ص۴۰۱))
امروزه درجوامع توسعه یافته و درحال توسعه،صاحب نظران برای ارزیابی سخنان واندیشه های اشخاص مطرح ومسئولین از روش نقد استفاده می کنند،بطوریکه همه اندیشمندان وعلمای دینی متفق القول نقد وانتقاد راموجب پویایی جامعه بشری وموتور حرکت توسعه جوامع دانسته وازآن بعنوان یک مهارت اجتماعی که مانع ایجاد وپیشرفت مفاسد گوناگون می شود یاد می کنند ونبود آن را مانع رشد و عامل درجا زدن مسئولین می دانند.
حال عده ای درکهگیلویه بزرگ باتأسی ازسخنان علمای دینی واندیشمندان کشور و از سر دلسوزی و خیرخواهی با استفاده از رویکردمهم رسانه های محلی یعنی اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به عموم مردم،وعده های انتخاباتی، سخنان و مواضع(بغیرعملکرد) نماینده محترم مردم شریف کهگیلویه بزرگ عدل هاشمی پور را درکوران انتخابات وبعد از آن را کم بیش مورد نقد منصفانه و تجزیه تحلیل قرارداده اند تا شاید گامی درراه توسعه و پیشرفت منطقه برداشته باشندولی متاسفانه این نقدهای سازنده ومنصفانه موردقبول نماینده محترم وتعدادی از هوادارانشان نبوده و تا جای که عدل هاشمی پور دراظهاراتی تعجب انگیز به گونه ای تلویحی رسانه های محلی استان را عامل تفرقه انگیزی دانسته که مورد بهت این قشرزحمتکش وقاطبه مردم شده است و همچنین تعدادی ازهواداران ایشان تا ترکشی ازنقدونقادی را احساس میکنند با پاتکی سنگین و برای تلافی کردن ، کمر همت به تخریب منتقد موردنظر می بندند و آنان رامورد هجمه قرار می دهند.
سخن اینجاست که چرا نماینده محترم و اطرافیان ایشان این نقدهای دلسوزانه ومنصفانه رانمی پذیرند ودوست هم ندارنددرمقابل نقد رسانه ها قراربگیرند؟
مگرازدیدصاحب نظران یکی ازابزارهای تحقق آرمانشهرها وجودنقد ونقادی درجامعه نیست.
مگر امام راحلمان سفارش مؤکد به نقدمسئولین نکرده است.پس چراعده ای ازحامیان عدل هاشمی پور تاب وتحمل شنیدن نقد بر مواضع ایشان راندارد وگوششان بدهکاراین نقدهای کارشناسانه نیست؟
چرااگر کسی بر یک سخن نماینده تحلیلی یا نقدی بنویسد، اینان این نقدوتحلیل ها را درردیف توهین، تهمت وافترا قلمداد می کنند،مگرمصادیق توهین و تهمت درقانون مجازات اسلامی مشخص نیست.
با اینکه عدل هاشمی پور بعنوان نماینده مجلس کشور شناخته می شود و دیگرنمی توان آن را یک شخص عادی تلقی کرد،مسلمأ شخصی با چنین جایگاهی کوچکترین مواضع و سخنانش از دیدتیز اصحاب رسانه و کارشناسان پنهان نمی ماند وقطعأ موردنقد قرار خواهدگرفت، پس انتظارمیرود نماینده محترم با سعه صدر وخویشتنداری بیشتر ظرفیت پذیدش نقد را درخود بالا برده و این رویکرد را نیز به اطرافیان و حامیان هم بسط وتوسعه داده تا بانهادینه سازی فرهنگ نقادی درخود، نسبت به نقدهای سازنده واکنش های عجولانه وتخریبی نداشته باشند،زیرا طبق سفارشات دین مبین اسلام نقدناپذیری دلایلی چون تکبر،خودبزرگ بینی وفقدان فروتنی در ضمیرافراد دارد.
نماینده محترم و حامیان ایشان باید بدانند دراستان مارسانه های تاثیرگذار زبان گویای مردم منطقه و پل ارتباطی میان مسئولین وجامعه است و اگراین رسانه ها نقدی بر ایشان منتشر میکنند بی شک حرف دل مردم و کارشناسان هست که امروزه درعصرارتباطات از این طریق بیان می شود پس می بایست از ظرفیت های بالا این چنین رسانه های استفاده نموده تا اینکه آنان را بعنوان عوامل تفرقه بدانیم و چه بسا رویگردانی ازنقدهای دلسوزانه باعث آسیب های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی واقتصادی گوناگونی در سطح جامعه شود و از این روست که عدل هاشمی پور باید بیش از پیش به نقد ونقادی اهمیت بسزائی داده و از آن بعنوان شاه کلید پیشرفت ، توسعه پایدار وهمگون منطقه درکنار مؤلفه های دیگری همچون تفکر، تعقل، استدلال، گفتگو،همدلی،مباحثه استفاده نمائید.


بیشتر بخوانید :


کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*