اخبار عمومی
اعلام وصول 2
310101
تاریخ انتشار: 1402/12/19 00:08
با صدور حکمی ازسوی وزیر نفت
با صدور حکمی ازسوی وزیر نفت مدیرکل بازرسی، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت نفت منصوب شد

به گزارش شانا،وزیر نفت طی حکمی علیرضا کامیاب را بهعنوان مدیرکل بازرسی، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت نفت منصوب کرد.

متن حکم انتصاب جواد اوجی برای علیرضا کامیاب به شرح زیر است:
»نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل بازرسی، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت نفت
منصوب میشوید. انتظار میرود با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری از همه ظرفیتها و در راستای تحقق اهدافی از جمله مواردی به شرح ذیل،
اقدامهای الزم و مؤثر در دستور کار قرار گیرد.
نظارت عالیه بر امور بازرسی، نظارت بر عملکرد و پاسخگویی به شکایات در سطح شرکتهای اصلی و فرعی تابعه، بازرسی و نظارت بر عملکرد و حسن
جریان امور در همه واحدهای تابعه صنعت نفت با رعایت دقت انصاف و بی طرفی در بررسی مسائل.
-شناسایی و بهکارگیری نیروهای متخصص متعهد و فسادستیز برای انجام وظایف محولهپیگیری مؤثر در امور مربوط به میز ارتباط مردمی وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی تابعهبرنامهریزی دقیق و مؤثر برای انجام بازرسیهای دورهای )در بازه زمانی مناسب( و گزارش به اینجانبتعامل سازنده و مناسب با دیگر سازمانها و نهادهای نظارتی و کنترلیورود بههنگام در ارتباط با شناسایی و رسیدگی سریع به تخلفات احتمالی و ارسال گزارشهای مستند و متقن به اینجانبآسیب شناسی و شناسایی گلوگاههای فسادخیز و ارائه طرحهای جامع پیشگیری و مقابله با فساد
انتظار میرود با توجه به جایگاه مهم و تأثیرگذار اداره کل بازرسی در صنعت، نفت مسئوالن محترم همه واحدها برای اجرای وظایف و تکالیف محوله،
نهایت همکاری را با آن اداره کل به عمل آورند.«
خبرخوان صوتی WebTTSکانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*